2
2

FAQ

FAQ ON OVERSEAS ABSENTEE VOTING (OAV) REGISTRATION
MGA MADALAS NA KATANUNGAN UKOL SA OAV REGISTRATION


1. What is the Overseas Absentee Voting or OAV?The Overseas Absentee Voting is a mechanism set into place by the Philippine Government to enable overseas Filipino workers (OFWs) to exercise their right of suffrage even though abroad.  Through this mechanism, OFWs, after complying with the registration requirement for Overseas Absentee Voters, can vote in Philippine national elections at the nearest Philippine Embassy or Consulate on the day of the election.Ano ba ang Overseas Absentee Voting?Ang Overseas Absentee Voting (OAV) ay isang mekanismo na pinairal ng Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas upang makaboto sa Philippine national elections ang mga Overseas Filipino Workers (OFWs) kahit sila ay nasa ibang bansa.  Sa pamamagitan ng mekanismo na ito, maaaring bumoto ang isang OFW sa pinakamalapit na Philippine Embassy o Consulate matapos niyang mag-parehistro bilang isang Overseas Absentee Voter. 
2. What and when is the next national election in the Philippines?The next national elections in the Philippines will be the senatorial elections and Party-List Representatives that will be held on 13 May 2013.Ano at kailan ba ang susunod na Pambansang eleksyon sa Pilipinas?Ang susunod na Pambansang eleksyon sa Pilipinas ay ang halalan para sa mga Senador at Part-List Representatives na gaganapin sa ika-13 ng Mayo 2013.
3. Are there now candidates for the said elections?There are still no candidates for the said national elections to be held on 13 May 2013. The candidates’ names will be announced by COMELEC sometime before the elections.May mga kandidato na ba sa darating na eleksyon?Wala pang mga kandidato para sa susunod na eleksyon na gaganapin sa ika-13 ng Mayo 2013. Ang mga pangalan nila ay ihahanag ng COMELEC bago mag-eleksyon. 4. Do I need to register? Who are qualified to register for OAV?All those qualified to register for OAV are encouraged to do so.You are qualified to register for OAV if you are a Filipino citizen who, on the day of the election, is:a. Abroad
b. Will be abroad
c. At least eighteen (18) years of age
d. Not otherwise disqualified by law to vote
e. Dual citizens (those who have reacquired or retained their Philippine citizenship under the “Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003 (RA No. 9225))
f. Immigrant or permanent resident of the country in which the Embassy or Consulate where he/she will cast his/her vote on election day is located.Seafarers may also file their application personally at any Post or at any designated registration centers in the Philippines.Kailangan ko bang magpatala? Sinu-sino ba ang pwedeng magpatala para sa OAV?Ang mga kwalipikado para sa OAV ay hinihikayat na magpatala.Pwede kang magpatala kung ikaw ay isang mamamayan ng Pilipinas na sa araw ng eleksyon ay:a. Nasa ibang bansa
b. Mangingibang-bansa
c. Labing-walong taong (18) gulang
d. Hindi binabawalan ng batas na bumoto
e. “Dual citizen”
f. Imigrante o “permanent resident” ng bansa na kinaroroonan ng Embahada o Konsulado kung saan siya boboto.Ang mga “seafarers” ay maaari ring pumunta ng personal sa alinmang Embahada o Konsulado ng Pilipinas o lugar na pwede kung saan pwede silang magpatala.
5. Who are not qualified to register?Those who:
a. Lost their Filipino Citizenship in accordance with Philippine laws
b. Expressly renounced their Philippine Citizenship and pledge allegiance to a foreign country;
c. Convicted by final judgment of a court or tribunal of an offense punishable by imprisonment of not less than one (1) year, including those found guilty of disloyalty, including
o Rebellion
o Insurrection
o Violation of the firearms laws
o Any crime against national security
unless such disability has been removed by  plenary pardon or amnesty
d. Declared insane or incompetent by a competent authority either in the Philippines or abroad unless such competent authority subsequently certifies that such person is no longer insane or incompetentSinu-sino ang hindi maaaring magpatala sa OAV?Sila ay yung mga:
 
a. Hindi na mamamayan o citizen ng Pilipinas ayon sa batas ng Pilipinas;
b. Itinakwil ang pagiging Filipino at nanumpa bilang mamamayan ng ibang bansa;
c. Nahatulan ng korte dahil sa isang krimen na ang parusa ay hindi bababa ng isang (1) taong pagkakulong, kasama na dito ang pagtataksil sa bansa tulad ng:
o Rebelyon
o Insureksyon
o Paglabag sa batas tungkol sa armas
o At iba pang krimen na nauukol sa katiwasayan ng bansa maliban kung ang mga ito ay nagawaran na ng kapatawaran o amnestiya
d. Napatunayang may pagkukulang sa kaisipan o walang kakayanang mag-isip ayon sa mga awtoridad sa Pilipinas o sa ibang bansa maliban kung sila ay se-sertipikuhan ng mga awtoridad na sila ay wala ng kapansanan sa pag-iisip.
5. When can I file my application for OAV?The application for OAV will start on 2 November 2011 up to 31 October 2012.  There will be no registration during Philippine holidays, unless otherwise announced by the Embassy. Kailan ako pwedeng magpatala para sa OAV?Ang pagpapatala/pagpapatunay bilang Overseas Absentee Voter ay magsisimula na sa ika-2 ng Nobyembre 2011 hanggang ika-31 ng Oktubre 2012. Walang pagpapatala sa mga araw ng pahinga maliban kung mag-hayag mismo ng pagpapatala ang Embahada. 6. Where can I file my application for OAV?An OAV registration desk will be set up at the Embassy’s Consular Section to serve applicants. It will be open from Mondays to Fridays from 8.30 am – 5.00 pm.Field/mobile registrations, as well as registrations during Thai holidays, if any, will also be announced as necessary.Saan ako pwedeng magpatala para sa OAV?Ang Embahada ay maglalagay ng OAV “registration desk” sa Consular Section para sa pagpapatala. Ito ay bukas Lunes hanggang Biernes, mula 8:30 ng umaga hanggang 5:30 ng hapon. Ang Embahada ay mag-aabiso kung magkakaroon din ng pagpapatala sa labas ng Embahada.
7. What requirements should I bring for OAV registration/certification?Following are the requirements to apply for registration/certification as OAV:a. Accomplished OAV Form No. 1. (Form may be downloaded from the COMELEC Website: 
 http://www.comelec.gov.ph/oav/downloadables/forms/registration.html  
b. Valid Philippine passport 
c. In the absence of a Philippine passport, an authenticated copy of your birth certificate from NSO. Please also bring any valid identification cards issued by the Philippine Government such as SSS, Pag-Ibig, PRC registration, or Driver’s License.Applicants must bring the original and a photocopy of the passport and/or other documents.The following are additional requirements for:Dual Citizens:a. Order of Approval to retain or reacquire Filipino citizenship 
b. Oath of Allegiance
o Original; or
o Certified True Copy, issued by the Post; or
o Certified True Copy, issued by the Bureau of ImmigrationApplicants must bring the original (or a certified true copy in the case of Oath of Allegiance) and a photocopy of the document/s.
Seafarers:a. Photocopy of Seaman’s Book, or
b. Any other document to prove he is a seafarer.Applicants must bring the original and a photocopy of the passport and/or IDs.Anu-ano ang mga kailangang dokumento na dapat dalhin para makapagpatala bilang Overseas Absentee Voter?Kailangang i-presenta ang mga sumusunod na dokumento para sa pagpapatala  bilang OAV:a. OAV Form No. 1. (Maaaring ma-download ang “form” na ito sa COMELEC Website: 
 http://www.comelec.gov.ph/oav/downloadables/forms/registration.html 
b. Pasaporte ng Pilipinas (hindi pa paso),
c. Kung walang pasaporte, magdala ng kopya ng inyong awtentikadong birth certificate galing NSO. Mangyaring magdala rin ng kahit anong valid Philippine-government issued na dokumento katulad ng SSS card, Pag-Ibig, PRC registration, o Driver’s License.Lahat ng aplikante ay pinapayuhang magdala ng orihinal at kopya ng mga nasabing dokumento.Ang mga sumusunod ay karagdagang dokumento para sa:Dual Citizens:c. Utos o Order of Approval to retain or reacquire Filipino citizenship 
d. Panunumpa ng Katapatan
o Orihinal; o
o Tunay na kopya (certified true copy) galing sa Embahada o Konsulado; or
o Tunay na kopya (certified true copy) galing sa Bureau of ImmigrationLahat ng aplikante ay pinapayuhang magdala ng orihinal at kopya ng mga nasabing dokumento. Seafarers:c. Kopya ng Seaman’s Book, o
d. Anumang dokumento na nagpapatunay na sila ay seaman o “seafarer”Lahat ng aplikante ay pinapayuhang dalhin ang orihinal at kopya ng mga nasabing dokumento. 
 8. What will happen after I have applied for OAV?After applying for OAV, the Embassy will transmit your application to the COMELEC, which in turn will process, then approve or disapprove all applications for OAV, and prepare a Certified List of Overseas Absentee Voters.Post will post the Certified List of Absentee Voters (CLOAV) within 10 days upon its receipt of the list. COMELEC is expected to come up with the list by 13 January 2013.Ano ang mangyayari pagkatapos kong magpatala para sa OAV? Ipapadala ng Embahada sa COMELEC ang mga aplikasyon para sa OAV. Pagkatanggap ng COMELEC ng mga aplikasyon, pag-aaralan ito at dedesiyunan kung aprobado o hindi, at maghahanda ng Sertipikadong Talaan ng Overseas Absentee Voters.Ihahayag ng Embahada ang Certified List of Absentee Voters (CLOAV) sa loob ng sampung (10) araw mula sa pagkakatanggap nito ng nasabing listahan mula sa COMELEC. Inaasahan na mabubuo ng COMELEC ang nasabing listahan sa, o bago mag, ika-13 ng Enero 2013.
9. During elections, when and where can I vote?Elections in Bangkok may be done personally at the Embassy or by mail. Further details on this will be announced later.Ano ang paraan ng pagboto sa Bangkok?

Sa Bangkok, maaring ihulog ng personal ang boto sa Embahada o di kaya’y ipadala ito Embahada sa pamamagitan ng koreo. Magpapalabas ang Embahada ng mga karagdang impormasyon tungkol dito sa mga susunod na araw.